สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6 The 6 Ratchasuda International Conference on Disability 2019 “creating a World of Opportunities for All”

18 มี.ค 2562 16:18:31

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6 The 6 Ratchasuda International Conference on Disability 2019 “creating a World of Opportunities for All” ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายภาคีสถาบันการศึกษา และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการด้านคนพิการในระดับนานาชาติ
ในการนี้ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงานสัมมนาและนำเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ และนวัตกรรมด้านคนพิการ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของต้นสังกัดเมื่อได้รับอรุญาตจากผู้บังคับบัญชา ผ็สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http\www.rs.mahidol.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารวิชาการและงานบริหารงานวิจัย วิทยาลัยราชสุดา หมายเลขโทรศัพท์ 02-889-5315-9 ต่อ 1113, 1118
ศธ 0517.16/248 download

[กลับหน้าหลัก ]