สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญร่วมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในงาน April Series 2019 ซึ่งจะประกอบด้วยงาน Education ICT Forum, งาน AI&IOT Summit, และงาน Healthcare Technology Summit

01 เม.ย 2562 12:02:42

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโยลีสารสนเทศไทย (ATCI) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษญกิจและสังคม (MDES) ได้กำหนดจัดงาน April Series 2019 ซึ่งจะประกอบด้วยงาน Education ICT Forum, งาน AI&IOT Summit, และงาน Healthcare Technology Summit ในวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 – 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวชันเซ็นเตอร์ จ้งวัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้
1. เพื่อเป็นเวทียกระดับการพัฒนาศักยภาพและเสริมเกราะให้ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่
2. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ผลักดันให้ระบบอุดมศึกษาไทย สามารถเพิ่มคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ สอดรับกับทิศทางโลก
3. เป็นเวทีแสดงนวัตกรรม digital technology เพื่อขับเคลื่อนเป็น Smart Digital – Life และ มหาวิทยาลัยยั่งยืน เพื่อให้พร้อมรองรับการเดินหน้าประเทศไทยสู่บริบทใหม่ในเวทีโลก
4. เป็นศูนย์กลางของการแลกแปลี่ยน ร่วมทรัพยากร digital technology ในการสร้างผลงานวิจัย/ ผลงานสร้างสรรค์ ในการขยายผลการตอบประเด็นสังคม และโจทย์หลักของประเทศ
รูปแบบการจัดงาน
1. การสัมมนาวิชาการำร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ
2. การชมนิทรรศการในส่วนแสดงนวัตกรรม และดิจิทัลเทคโนโลยี
3. กิจกรรม Focus Group การประชุมผู้บริหาร แลกลี่ยนวิสัยทัศน์ ลักรณีศึกษาต่างๆ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าวสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยในนามเจ้าภาพร่วมการจัดงาน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านร่วมแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมของหน่วยงาน ในงานอบรมสัมมนาวิชาการ
2561/212 download

[กลับหน้าหลัก ]