สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2562

01 เม.ย 2562 12:43:16

มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ได้กำหนดจัดการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการเพื่อให้ความรู้และแนวทางระบบการจัดการของ TQM ที่องค์กรต่างๆ ได้นำไปใช้และประสบผลสำเร็จ พร้อมนำเสนอบทความที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก และการนำเสนอผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากหน่วยงานต่างๆ โดยจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นการจัดขึ้นครั้งที่ 20
การจัดการประชุมดังกล่าว นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการธุรกิจ อุตสาหกรรมในประเทศไทย ตลอดจนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประยุทต์ใช้ TQM หรือการทำให้ภายในองค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
มูลนิธิฯ เห็นว่าองค์กรของท่านเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งมีสักยภาพและมีผลการดำเนินการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติการที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อองค์กรอื่นๆ ได้ จึงขอเรียนเชิญร่วมสมัครส่งบทคัดย่อ เพื่อพิจารณาเบื้อนต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดคู่มือรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.ftqm.or.th หรือติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมฯ โทรศะท์ 02-564-7000 ต่อ 71100
TQM002/62 download

[กลับหน้าหลัก ]