สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิกของท่านสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up Awards ครั้งที่ 3

02 เม.ย 2562 10:56:00

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) ได้ดำเนินโครงการประกวด SME National Awards ปีงบประมาณ 2562 โดยมีกิจกรรมการจัดประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start Awards ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ สสว.กำลังดำเนินการขออนุญาตสลักนามนายกรัฐมนตรี และตราสัญลักษณ์นายาบรัฐมนตรีบนถ้วยรางวัลการประกวด เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา เพื่อวัตถุประสงค์สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME พัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากล รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ในการนี้ สสว. จึงขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์และขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิกของท่านสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up Awards ครั้งที่ 3 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2562 และประกาศผลภายในเดือนสิงหาคม 2562
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการประกวดสามารถ Download ใบสมัคร และคู่มือเกณฑ์ดารตัดสินรางวัล และสมัคร online ได้ที่ www.smesnationalawards.com หรือ Application : SMECONNEXT หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร 1. นายอำพล วรธงไชย โทร 083-202-9999, 2.นางสาวอมีนา ชุดไทยสง โทร 02-619-5500 ต่อ 582
oi 5332/;350 download

[กลับหน้าหลัก ]