สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทุนภายใน >> ทุนสนับสนุนการวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

02 เม.ย 2562 15:50:32

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับบุคลากรสายวิชาการ หรือนักวิจัย ดำเนินการวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัย สนับสนุนให้อาจารย์/นักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ สร้างผลงานวิจัยที่เกิดจากการ
บูรณาการร่วมกันเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เกิดเครือข่ายงานวิจัยระหว่างสถาบันในมหาวิทยาลัย หรือกับภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.research.swu.ac.th หรือสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย โทรฯ 02-649-5000 ต่อ 11017 – 11018 , 11082 , 11091 และ 11096
ทุนมุ่งเป้าความเป็นเลิศ download

[กลับหน้าหลัก ]