สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ISET 2019

01 พ.ค 2562 15:00:38

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สมาคมวิทยาศาสตรศึกษา ประเทศไทย (SWAT) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเลตกำแพงแสน (มข) และได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาระดับนานาชาติ (The 7th International Conference for Science Educators and Teachers: ISET 2019) ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตรศึกษา และศาสตร์อื่นซึ่งสามารถบูรณาการเชื่องโยงกันให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
โดยเปิดรับสมัครผลงานทางวิชาการในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation จำนวน 10 กลุ่มหลัก ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานจะต้องส่งบทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข้อข้างต้น ทางระบบ EasyChair ที่ http://easychair.org/conferences/?conf=iset20190 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ศธ0548/337 download

[กลับหน้าหลัก ]