สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์อนุมิตบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “Tobacco and Lung Health”

16 พ.ค 2562 15:29:52

ศูนย์วิจัยและจัดการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้งบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธรณสุข แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ องค์การอนามัยโลก เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ เครือข่ายนักรณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งเอเชียอาคเนย์ (SEATCA) เป็นต้น จัดการประขุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 18 “Tobacco and Lung Health” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ แบ่งปันประสบการณ์การทำงาน และร่วมหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูลของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวยชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ ศจย. จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่าน พิจารณาอนุมัติให้ผู้เข้าร่วมการประชุม
ศจย. ว.063/2562 download

[กลับหน้าหลัก ]