สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ

24 พ.ค 2562 14:27:54

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุม ดังนี้
1. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2562 (3rd Innovation for Learning and Invention 2019 : ILI2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการ ให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนากรเรียนรู้ งานวิจัยในชั้นเรียน และสิ่งประดิษฐ์ โดยจัดงานในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ (RMUTT Innovation & Knowledge Canter) ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น (DD Mall) ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:/www.iti.rmutt.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-549-4735 และ 02-549-4752
2. งานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 (The 4th International Conference on Innovative Education and Technology (ICET 2019) โดยมีวัตถุปะสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการ ให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเรียนรู้ งานวิจัยในชั้นเรียน และสิ่งประดิษฐ์ โดยจัดงานในระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม พ.ศ 2562 ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:/iciet.rmutt.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-549-4723-24

[กลับหน้าหลัก ]