สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอส่งรายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

24 มิ.ย 2562 12:17:29

กรมทรัยพ์สินทางปัญญา โดยศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP Innovation Driven Enterprise Center : IP IDE Center) ได้จัดทำรายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อนำเสนอข้อมูลผลงานวิเคราะห์ด้านสิทธิบัตรและสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ปรากฏตามข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรในระดับสากล รวมถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมตั้งแต่ระดับต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำไปใช้ขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ และตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
ในการนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาเห็นว่าหน่วยงานของท่านมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงขอส่งรายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดาวน์โหลดโดยสแกน QR Code เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีอละอุตสากหรรมได้ที่ www.ipthailand.go.th หรือ Facebook : IP IDE Center หากท่านต้องการขอรับคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) ชั้น4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร 02-547-5026
พณ 0708/ว 2128 download

[กลับหน้าหลัก ]