สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

24 มิ.ย 2562 12:48:43

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัด “โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R” โดยมีวัตถุปรสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้ทักษะในการทำงานวิจัยและมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานวิจัย โดยมีหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R ฝึกอบรมวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
การฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยในหน่วยงานของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร 02-160-1341 ในเวลาราชการ E-mail : ird_ssru@ssru.ac.th และลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมที่ http://training.ird.ssru.ac.th/2019/index.php/registerprogramr2019
อว 0645.10/30 download

[กลับหน้าหลัก ]