สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562

15 ส.ค 2562 16:47:04

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสนเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562 เรื่อง “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์รับวช้สังคม” ขึ้นในวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการระดับชาติให้กับ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาในสถาบันการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและนำเสนอผลการศึกษางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เผนแพร่สู่สาธารณะ
ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของท่านส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ในวันเวลาดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบ หรือทาง http://research.dru.ac.th
ศธ 0563.06/ว160.62 download

[กลับหน้าหลัก ]