สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ และนำดสนอบทความทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 43

28 ส.ค 2562 10:13:13

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่ง๓มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 43 หัวข้อ “Revitalizing Higher Education for Sustainable Development” ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 – 17.30 น. ณ ห้อง Auditorium 1 – 2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ Country Report ในนามประเทศไทยในการประชุมทางวิชาการของ ASAIHL International Conference 2019 ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2562 ณ University of Kelaniya ประเทศศรีลังกานั้น
ในการนี้ สออ.ประเทศไทย ใคร่ขอเรียนเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความ เพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 43 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://asaihl.spu.ac.th ทั้งนี้บทความ Country Report ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก สออ.ประเทศไทย ในการเดินทางไปนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของ ASAIHL International Conference 2019 ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2562 ณ University of Kelaniya ประเทศศรีลังกา
สออ.62/ว0082 download

[กลับหน้าหลัก ]