สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานวิชาการ

07 ต.ค 2562 17:00:21

มหาวิทยาลัยเกริก กำหนดจัดการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวอชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาสังคม การศึกษา และด้านอื่นๆ ตามปณิธานและเป้าหมายในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกริก จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในองค์กรของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุม เพื่อเชิฐชวนผู้สนใจ ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2562 โดยผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งพร้อมระบุชื่อ – สกุล ตำแหน่งงาน / สถานที่ทำงาน เบอร์ติดต่อ มาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก โทรศัพท์ 02-552-3500-9, 02-970-5820 ต่อ 402 โทรสาร 02-552-3513 ทั้งนี้สามารถดูรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Krirk.ac.th
ม.กร.0201/74 download

[กลับหน้าหลัก ]