สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 Thailand Quality Education Forum 2020

15 ต.ค 2562 15:08:47

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 Thailand Quality Education Forum 2020 ภายใต้หัวข้อ QA in Practice มีกำหนดการจัดประชุมในวันที่ 20 – 21 มกราคม 2563 ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต โดยเจ้าภาพร่วมในการปรัดประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับหลังสูตร คณะ และสถาบัน ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย สนับสนุนให้เกิดการใช้ระบบคุณภาพในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา พัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา และพัฒนาคุณภาพในมหาวิทยาลัยไทย ซึ่งในการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ มีกิจกรรมหลากหลายให่ท่านได้เรียนรู้การขับเคลื่อนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ต่างๆ ด้วยการนำเสนอผลงาน การบรรยายพิเศษและการเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, พัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยของท่านในการร่วมส่งผลงานนำเนอ และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดนมีกำหนดการลงทะเบียนส่งผลงานในวันที่ 1 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562 และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://qa.psu.ac.th/TQEd2 0 2 0 .php และ facebook.com/TQEd2020
อว 6800/ว6318 download

[กลับหน้าหลัก ]