สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System 3

04 มี.ค 2563 14:36:14

สถาบันวิจัยลับริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งเป็นหน่วยงานในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งดำเนินการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และการบริการวิชาการแก่สังตม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพสำหรับบุคลากรด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในการนี้ นำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินการจัดงานรว่มดับสำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System 3 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://research.pit.ac.th/
อว.0607.05-006 download

[กลับหน้าหลัก ]