สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

05 มี.ค 2563 14:33:14

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสตาร์เวล บาหลี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมฯ และขอความอนุเคราะห์พิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเพื่อให้ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
อว 0623.9-ว039 download

[กลับหน้าหลัก ]