สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

19 มี.ค 2563 10:52:44

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวารสารการวิจัยที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความวิจารย์และหนังสือ, บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ปรัญชาและสังคมวิทยา, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ปรัญชาและสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารการวิจัยกาสะลองคำ อยู่ในฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 และกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ
ทั้งนี้ กองบรรณาธิการวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจึง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบ http://bit.ly/2LTJY5m ซึ่งเปิดรับบทความตลอดทั้งปี และมีการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (มกราคม - ธันวาคม) หรือผ่านระบบ คิวอาร์โค้ด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อว 0611.08-ว161 download

[กลับหน้าหลัก ]