สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Mathematics, Engineering and Industrial Applications (ICoMEIA2020)

19 มี.ค 2563 16:23:02

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Mathematics, and Industrial Applications (ICoMEIA2020) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง The Institute of Engineering Mathematics (IMK), Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) กับมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการทั่วไป มีการนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ วิศวกรรมและการประยุกต์ทางอุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน นั้น
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยส่งบทคัดย่อภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2563 และฉบับเต็มวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตามรูปแบบที่กำหนดได้ทาง http://sc.sci.tsu.ac.th/icomeia2020
อว 8205.03-ว0050 download

[กลับหน้าหลัก ]