สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6”

22 ก.ค 2563 16:53:07

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6”
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ สำนักงานปลักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6” ประจำปี 2563 (RDI for Disruptive Education : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในยุคการพลิกผันทางการศึกษา) จากเดิมที่เลื่อนมาวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สวิท แอนด์ คอนเวนชัน สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ นั้น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ทำให้มีมาตรการป้องกันเพิ่มขึ้นสำหรับการจัดประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมการแพร่กระจายของโรค ทางวิทยากรและคณะผู้จัดฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขี้น และให้การจัดประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย สถาบันฯ จึงขอแจ้งเลื่อนวันในการจัดโครงการสัมมนาวิชาการอีกครั้ง เป็นวันที่ 10 – 11 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาวิชาการดังกล่าว ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว๊บไซต์ http://il.mahidol.ac.th/soti6/ หรือสมัครได้ที่ระบบลงทะเบียนออนไลน์ แสกน QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-441-9729, 02-441-9734 หรือ 086-320-5925
อว 78.34-ว0426 download

[กลับหน้าหลัก ]