สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความ่รวมมือประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต”

09 เม.ย 2564 14:13:08

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะจัดประกวดคลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนแนวคิด “บ้านเมือสุจริต” ให้เกิดขึ้นในสังคมจึงจำเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติเกี่ยวกับความสำคัญของการเงืองที่ยึดหลักธรรมมาภิบาล อันประกอบด้วย หลัดนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ตลอดจนหลักความไม่เกรงใจในการทำสั่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นต้นทางของการสร้างบ้านเมืองสุจริตและจะเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
เพื่อให้การประกวดฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานฯ จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์การประกวด คลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต” ผ่านช่องทางต่างๆ
สผ 0008-ว454 download

[กลับหน้าหลัก ]