สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

27 เม.ย 2564 13:52:27

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศธ 0306/ว1054 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นั้น
ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการประกาศขยายเวลาการส่งผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 จากเดิมกำหนดวันปิดส่งผลงานภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 ขยายเวลาใหม่เป็นภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดดังประกาศ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้การอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องขยายเวลาส่งผลงวานวิจัยฯ ให้กับบุคลากรในสังกัดของท่านได้รับทราบต่อไป สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
ศธ 0306-ว1268 download

[กลับหน้าหลัก ]