สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทุนภายนอก >> เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

17 มิ.ย 2564 14:06:46

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย แจ้งว่า Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Call for Opportunity Grant 2021 สำหรับโครงการวิจัยระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศหุ้นส่วน ได้แก่ จีน (รวมถึงฮ่องกงและไต้หวัน) ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศสมาชิกอาเซียน ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 โดย Opportunity Grant เป็นโครงการริเริ่มด้านการวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มดารรับรู้ถึงความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนัวตกรรมของสวิตเตอร์แลนด์ในนานาประเทศ และเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยในทุกสาขาที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณะขนาดใหญ่ (large public happenings) เหตุการณ์สำคัญด้านสิ่งแวดล้อมการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือการเมืองที่สำคัญ หรือการริเริ่มนโยบายใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนสูงสุด จำนวน 50,000 บาท ฟรังก์สวิส และมีระยะเวลาดำเนินโครงการสูงสุด 12 เดือน
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ ETH Zurich ที่ http://sthz.ch/en/the-zurich/global/eth-global-news-events/2021/05/opportunity-grant-call-2021.html หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ elise.nardin@sl.ethz.ch
อว 0202.6-ว4991 download

[กลับหน้าหลัก ]