สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอนำส่งรายงานผลการศึกษา Study on ASEAN ICT Skill Standard for Artificial Intelligence (AI)

23 ก.ย 2564 10:24:42

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สตช.) ได้ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการเตรียมความพร้อมทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) สำหรับกำลังคนเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล และได้จัดทำรายงานผลการศึกษา Study on ASEAN ICT Skill Standard for Artificial Intelligence (AI) เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น
ในการนี้ สดช. พิจารณาแล้วว่า รายงานผลการศึกษา Study on ASEAN ICT Skill Standard for Artificial Intelligence (AI) อาจเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอนำส่งรายงานผลการศึกษา โดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code นี้ ทั้งนี้หากท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงแก้ไขรายงานผลการศึกษาดังกล่าว สามารถแจ้งกลับมาที่ สตช. ได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ded@onde.go.th
ดศ0410-ว3793 download

[กลับหน้าหลัก ]