สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทุนภายนอก >> การเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

25 พ.ย 2564 10:34:13

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้กองทัพบกในฐานะผู้นำเสนอผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้รับผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของกองทัพ ตลอดจนเพื่อการพัฒนาวิจัยและพัฒนาสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยทดแทนและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565
ในการนี้ หากสถาบันอุดมศึกษาของท่านมีความประสงค์ในการยื่นข้อสเนอโครงการฯ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการฯ จำนวน 7 เล่ม มายังกลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) พร้อมระบุระดับการวิจัยและชื่อกลุ่มโจทย์วิจัยด้านหน้าของเอกสารให้ชัดเจน โดยสามารถนำส่งเอกสารได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเองพร้อมทั้งนำส่งข้อมูลในรูปแบบ MS word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด มายังอีเมล Military.research22@gmail.com โดยเอกสารต้องถึงกลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) หมายเลขโทรศัพท์ 02-610-5356 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ ได้ทาง QR Code
อว 0203.6-ว17548 download

[กลับหน้าหลัก ]