สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทุนภายนอก >> การเปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิงประดิษฐสู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม

29 ธ.ค 2564 14:30:33

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐสู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปิดรับข้อเสนอโครงการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ในการนี้ สวทช. ฝคร่ขอขยายเวลาในการเปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการรวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.nstda.or.th/home/ services_post/research-gap-fund ทั้งนี้หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ขอให้นำส่งข้อเสนอโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด
6921 download

[กลับหน้าหลัก ]