สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

>>

543
ประกาศรับสมัครทุนใช้ประโยชน์ download
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน (สำหรับผู้ผ่านการพิจารณารับทุน) download
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย download
แบบฟอร์อมบันทึกข้อความขอส่งผลงานเพื่อรับทุนสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ download

[กลับหน้าหลัก ]