สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าว

ข่าวทุนภายใน >> ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560

13 ส.ค 2558 10:55:11

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560
ในการนี้ จึงขอให้บุคลากรสายวิชาการ หรือ สายสนับสนุนวิชาการ ที่สนใจจะรับทุนสนับสนุนการวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน รายละเอียดตามเอกสารข้างท้าย มายัง สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ภายในวันที่ 25 กันยายน 2558 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-649-5000 ต่อ 11018
ประกาศรับสมัครทุน60 download
เงื่อนไขและขั้นตอนเพื่อขอรับทุน60 download
แบบฟอร์มสมัครรับทุน download
ผนวก 1(60) download
ผนวก 2(60) download
ผนวก 3(60) download
ผนวก 4(60) download
ผนวก 5(60) download
ผนวก 6(60) download
ผนวก 7(60) download
ผนวก 8(60) download
ผนวก 9(60) download
ผนวก 10(60) download
ผนวก 11(60) download
ผนวก 12(60) download
ผนวก 13(60) download
ผนวก 14(60) download
ผนวก 15(60) download
ผนวก 16(60) download

[กลับหน้าหลัก ]