Untitled Document

ความเป็นมา

ด้วยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายสนับสนุน การเผยแพร่บทความวิจัย
และวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ในรูปแบบของวารสารเพราะเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้แก่สังคม และประเทศชาติ จึงได้จัดทำวารสารทางวิชาการจำนวน 2 วารสาร คือ
             1. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
             2. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร
1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยและวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยและวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กำหนดออกเล่มปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)

 • บทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารได้ผ่านการพิจารณาและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จากภายใน
  และภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวน 3 ท่าน/บทความ
 • บทความข้อความ ภาพประกอบ และตารางประกอบที่ตีพิมพ์ลงวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัว ของผู้เขียน
  กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน
  แต่เพียงผู้เดียว
 • บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น หากตรวจสอบพบว่า
  มีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อนถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
 • บทความใดที่ผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิง หรือทำให้ เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของ
  ผู้เขียน กรุณาแจ้งให้ฝ่ายสำนักพิมพ์ ทราบ จะเป็นพระคุณยิ่ง
 • บทความจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสัตว์ทดลอง กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ รับพิจารณาเฉพาะงานวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสัตว์ทดลองเท่านั้น
 • บทความที่ส่งถึงกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนผู้เขียน


 

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เป็นวารสารที่ผ่าน การรับรองคุณภาพ
ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre ) จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558


บรรณาธิการ

  ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ

  วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)