กลับหน้าแรก
เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

การวิจัยเพื่อการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

“กับดักของประเทศรายได้ปานกลาง” หรือ middle income trap (MIT) คือสภาพของประเทศกำลังพัฒนำที่สำมำรถยกระดับรำยได้จำกกำรเป็นประเทศที่ยำกจนมำเป็นประเทศรำยได้ปำนกลำง แต่กลับไม่สำมำรถพัฒนำตัวเองไปสู่ประเทศพัฒนำแล้วที่มีฐำนะร่ำรวย (high income countries) ได้ สำเหตุหลักเป็นเพรำะไม่สำมำรถสร้ำงนวัตกรรม เทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิผลในกำรผลิต เพิ่มมูลค่ำของสินค้ำได้ เป็นต้น นอกจำกนี้ประเทศที่อยู่ในกลุ่ม MIT อำทิเช่น จีน ไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นต้น ยังต้องเผชิญกับแรงกดดันจำกประเทศกำลังพัฒนำหน้ำใหม่ๆ อย่ำงเช่น เวียดนำม กัมพูชำ ลำว ที่เร่งตัวเองขึ้นมำเป็นคู่แข่งในตลำดโลกและยังมีค่ำแรงที่ถูกกว่ำ ซึ่งจะมำเป็นคู่แข่งในกำรเป็นฐำนกำรผลิตเพื่อกำรส่งออก สำหรับประเทศในภูมิภำคเอเชียที่สำมำรถผงำดตัวจำกประเทศรำยได้ปำนกลำงขึ้นมำเป็นประเทศฐำนะร่ำรวย ได้สำเร็จ ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน เกำหลีใต้ และฮ่องกง ซึ่งประเทศเหล่ำนี้ ส่วนใหญ่ใช้ยุทธศำสตร์อิงอยู่บนอุตสำหกรรมที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงมำเกี่ยวข้อง บวกกับกำรปรับภำคบริกำรให้เป็นบริกำรฐำนควำมรู้และอิงเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย

จำกเหตุผลดังกล่ำว สกว. จึงได้กำหนดให้มีกรอบประเด็นกำรวิจัยเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Research Issue: SRI) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของประเทศ โดยประเด็น Middle-income trap (MIT) เป็นหนึ่งใน SRI ของ สกว. ซึ่งรับผิดชอบโดย สกว. ฝ่ำยอุตสำหกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงผลงำนวิจัยที่สำมำรถใช้เป็นรำกฐำนในกำรกำหนดนโยบำยไปจนถึงกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่รัฐบำล หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงต่ำงๆ หน่วยงำนปกครอง หน่วยงำนอิสระ ไปจนถึงภำคเอกชน เพื่อจะนำพำประเทศไปสู่กำรก้ำวพ้นกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง โดยมีรำยละเอียดของกรอบกำรวิจัยที่จะสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมำณ 2559

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านเพิ่มเติม Click

พันธกิจและเป้าหมาย

พันธกิจหลักที่สำคัญ คือ การพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือการทำงานควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย สร้างทุนปัญญาให้กับชุมชน มุ่งสู่เวทีการแข่งขันของประเทศและสากล นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของเครือข่ายฯ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนางานวิจัยที่มีมาตรฐานและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งนำนวัตกรรมองค์ความรู้มาต่อยอด และขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 5

Yesterday 7

Week 35

Month 144

All 9566

Kubik-Rubik Joomla! Extensions