กลับหน้าแรก
เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการวิจัยให้กับสถาบันอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 จนถึง พ.ศ. 2554 โดยผ่านโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือ 3 ฝ่ายระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และภาคการผลิต ทั้งในส่วนของ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการวิจัยที่เกิดจากความต้องการของภาคการผลิตเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นำองค์ความรู้จากสถาบันอุดมศึกษามาวิจัยและพัฒนาร่วมกัน หรือนำเอาผลงานวิจัย องค์ความรู้และ นวัตกรรมที่ได้รับจากการทำวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ และ SMEs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในเชิงแช่งขันของผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูง พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อการส่งออก และลดการนำเข้าเครื่องมือ อุปกรณ์จากต่างประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และ SMEs ในการประกอบธุรกิจด้วยการศึกษาวิจัย โดยการสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทั้งระบบการผลิตอุตสาหกรรม และระบบทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) อย่างครบวงจร

กำหนดเวลาและสถานที่จัดส่งข้อเสนอโครงการ
ให้จัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน 4 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น ส่งมายัง เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นอย่างช้า

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เครือข่ายวิจัยแครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สอบถายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนิยดา รุ่งเรืองผล เบอร์ 02-6495000 ต่อ 11015-11017

คลิ๊กที่นี่เพื่อ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

พันธกิจและเป้าหมาย

พันธกิจหลักที่สำคัญ คือ การพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือการทำงานควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย สร้างทุนปัญญาให้กับชุมชน มุ่งสู่เวทีการแข่งขันของประเทศและสากล นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของเครือข่ายฯ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนางานวิจัยที่มีมาตรฐานและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งนำนวัตกรรมองค์ความรู้มาต่อยอด และขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 10

Yesterday 7

Week 21

Month 28

All 18440

Kubik-Rubik Joomla! Extensions