สรุปผลการดำเนินโครงการ

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

รูปที่ 1 กราฟแสดงเงินสนับสนุนทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2558

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโครงการวิจัยและเงินสนับสนุนทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก  ปีงบประมาณ 2555-2558

2. โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

รูปที่ 2 กราฟแสดงเงินสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโครงการวิจัยและเงินสนับสนุนทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์  ปีงบประมาณ 2555-2558