ความเป็นมา

     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้เห็นความสำคัญและได้แต่งตั้งเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาขึ้น และได้กำหนดกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบนได้เริ่มจัดตั้งอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาจนปัจจุบัน ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี และสระบุรี โดยเป้าหมายหนึ่งนั้นคือให้มีการพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นำองค์ความรู้จากสถาบันอุดมศึกษามาวิจัยและพัฒนาร่วมกัน หรือนำเอาผลงานวิจัย องค์ความรู้และ นวัตกรรมที่ได้รับจากการทำวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไปถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบของโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ให้นักวิจัยซึ่งเป็นอาจารย์ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละพื้นที่ได้สร้างความรู้และนวัตกรรม ที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยนักวิจัยสร้างโจทย์ที่ชุมชนหรือคนในท้องถิ่นที่เห็นว่าสำคัญและต้องการค้นหาคำตอบ อีกทั้งคนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตลอดจนแก้ปัญหา และเสนอทางเลือกดังกล่าว โดยการรวบรวมปัญหาและสร้างโจทย์การวิจัย 5 กลุ่ม ได้แก่

     1) กลุ่มการจัดการความรู้ การศึกษา และสังคม
     2) กลุ่มการท่องเที่ยงและการบริการ
     3) กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงและวิสาหกิจชุมชน
     4) กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและพลังงานทดแทน
     5) กลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

     โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายวิจัย สถาบันอุดมศึกษา และภาคการผลิต ทั้งในส่วนของ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการวิจัยที่เกิดจากความต้องการของภาคการผลิตเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นำองค์ความรู้จากสถาบันอุดมศึกษามาวิจัยและพัฒนาร่วมกัน หรือนำเอาผลงานวิจัย องค์ความรู้และ นวัตกรรมที่ได้รับจากการทำวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ และ SMEs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในเชิงแช่งขันของผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูง พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อการส่งออก และลดการนำเข้าเครื่องมือ อุปกรณ์จากต่างประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และ SMEs ในการประกอบธุรกิจด้วยการศึกษาวิจัย โดยการสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทั้งระบบการผลิตอุตสาหกรรม และระบบทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) อย่างครบวงจร

     พันธกิจหลักที่สำคัญ คือ การพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือการทำงานควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย สร้างทุนปัญญาให้กับชุมชน มุ่งสู่เวทีการแข่งขันของประเทศและสากล นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

     เป้าหมายของเครือข่ายฯ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนางานวิจัยที่มีมาตรฐานและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งนำนวัตกรรมองค์ความรู้มาต่อยอด และขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยการสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายฯ ได้ศึกษาค้นคว้า ทำวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรม และส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่ตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และเพื่อให้การทำงานมีความชัดเจนขึ้น จึงได้แบ่งโครงการออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ในส่วนของการดำเนินงานได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการและคณะทำงานรวม 3 ชุด คือ
     1) คณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
     2) คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
     3) คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
     โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
- กำหนดทิศทางและกรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของท้องถิ่น
- บริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพเพื่อชุมชนท้องถิ่น โดยพัฒนาชุดโครงการวิจัยที่ได้จากการมองภาพรวมอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่สู่สาธารณชน
- บริหารจัดการเงินทุนการวิจัย
- วางหลักเกณฑ์ แนวทางเพื่อการกลั่นกรอง วิเคราะห์และคัดเลือกโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณบริหารจัดการระบบข้อมูลของเครือข่ายการวิจัย
- พัฒนาระบบข้อมูลของเครือข่ายเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างนักวิจัยในเครือข่ายการวิจัย
- ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายการวิจัยทั้งในภาพรวมและรายชุดโครงการ