โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ

โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ อาคาร ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นโครงการที่ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการจัดทำวารสารวิชาการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ และทราบถึงแนวทางในการจัดทำวารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ