ชุดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยครูการบินพาณิชย์

โครงการ การพัฒนานวัตกรรมฝึกอบรมและชุดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยครูการบินพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ สังกัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2557 จากสกอ.และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

1. ทำกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่
2. สนองนโยบายของรัฐการเป็น Hub แห่งเอเซีย
3. สร้างผลกระทบในเชิงห่วงโซ่เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว โรงแรม อาหาร