กลับหน้าแรก
เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ชุดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยครูการบินพาณิชย์

โครงการ การพัฒนานวัตกรรมฝึกอบรมและชุดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยครูการบินพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ สังกัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2557 จากสกอ.และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

1. ทำกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่
2. สนองนโยบายของรัฐการเป็น Hub แห่งเอเซีย
3. สร้างผลกระทบในเชิงห่วงโซ่เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว โรงแรม อาหาร 

พันธกิจและเป้าหมาย

พันธกิจหลักที่สำคัญ คือ การพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือการทำงานควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย สร้างทุนปัญญาให้กับชุมชน มุ่งสู่เวทีการแข่งขันของประเทศและสากล นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของเครือข่ายฯ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนางานวิจัยที่มีมาตรฐานและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งนำนวัตกรรมองค์ความรู้มาต่อยอด และขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 15

Yesterday 7

Week 15

Month 75

All 18011

Kubik-Rubik Joomla! Extensions