การพัฒนาเครื่องประดับจากอาเกตเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เรื่อง การพัฒนาเครื่องประดับจากอาเกตเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน วันที่ 8 กรกฏาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ประเมินผลให้เป็นแนวทางพัฒนางานวิจัยที่มีมาตรฐานสูง และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งนำนวัตกรรม องค์ความรู้มาต่อยอด และเกิดการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมองค์ความรู้มาถ่ายทอดสู่ชุมชน