กลับหน้าแรก
เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

การพัฒนาเครื่องประดับจากอาเกตเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เรื่อง การพัฒนาเครื่องประดับจากอาเกตเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน วันที่ 8 กรกฏาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ประเมินผลให้เป็นแนวทางพัฒนางานวิจัยที่มีมาตรฐานสูง และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งนำนวัตกรรม องค์ความรู้มาต่อยอด และเกิดการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมองค์ความรู้มาถ่ายทอดสู่ชุมชน 

 

พันธกิจและเป้าหมาย

พันธกิจหลักที่สำคัญ คือ การพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือการทำงานควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย สร้างทุนปัญญาให้กับชุมชน มุ่งสู่เวทีการแข่งขันของประเทศและสากล นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของเครือข่ายฯ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนางานวิจัยที่มีมาตรฐานและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งนำนวัตกรรมองค์ความรู้มาต่อยอด และขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 15

Yesterday 7

Week 15

Month 75

All 18011

Kubik-Rubik Joomla! Extensions