ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน : การพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

โครงการนำเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน : การพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” วันที่ 24 เมษายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีการพบปะระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์