กลับหน้าแรก
เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน : การพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

โครงการนำเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน : การพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” วันที่ 24 เมษายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีการพบปะระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 

พันธกิจและเป้าหมาย

พันธกิจหลักที่สำคัญ คือ การพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือการทำงานควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย สร้างทุนปัญญาให้กับชุมชน มุ่งสู่เวทีการแข่งขันของประเทศและสากล นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของเครือข่ายฯ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนางานวิจัยที่มีมาตรฐานและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งนำนวัตกรรมองค์ความรู้มาต่อยอด และขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 14

Yesterday 7

Week 14

Month 74

All 18010

Kubik-Rubik Joomla! Extensions