กลับหน้าแรก
เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ประชุมประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาสัญจร

โครงการประชุมประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาสัญจรและสัมมนา ผู้ประสานงานเครือข่ายบริหารการวิจัย (เข้าร่วม) วันที่ 17-20 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรม DEEVANA MERCURE จังหวัดกระบี่ เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินงานเครือข่ายฯ สำหรับงบประมาณปี 2559- ผู้ประสานงานเครือข่ายบริหารการวิจัยได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะด้านการประสานงานมากขึ้น เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประสานงานวิจัยเครือข่ายบริหารการวิจัย

 

พันธกิจและเป้าหมาย

พันธกิจหลักที่สำคัญ คือ การพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือการทำงานควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย สร้างทุนปัญญาให้กับชุมชน มุ่งสู่เวทีการแข่งขันของประเทศและสากล นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของเครือข่ายฯ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนางานวิจัยที่มีมาตรฐานและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งนำนวัตกรรมองค์ความรู้มาต่อยอด และขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 15

Yesterday 7

Week 15

Month 75

All 18011

Kubik-Rubik Joomla! Extensions