กลับหน้าแรก
เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

คณะทำงานเชิงพาณิชย์และฐานราก

คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์(ที่ปรึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา


   - ชื่อ-สกุล ดร.จารุรินทร์ ภู่ระย้า
   - ตำแหน่ง (ในสถาบัน) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานกิจการอุดมศึกษา
   - สังกัดคณะ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(ประธาน)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


   - ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ
   - ตำแหน่ง (ในสถาบัน) ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ประธานเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน(คณะทำงาน)
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน


   - ชื่อ-สกุล อาจารย์ปราณี ศรีกอบัว
   - ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   - สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน(คณะทำงาน)
มหาวิทยาลัยราชมงคล
สุวรรณภูมิ


   - ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.ดิเรก ฉิมชนะ
   - ตำแหน่ง (ในสถาบัน) ผู้อำนวยการ
   - สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ(คณะทำงาน)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


   - ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.ศรัณย์ สายฟ้า
   - ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
   - สังกัด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต(คณะทำงาน)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


   - ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชายชาญ โพธิสาร
   - สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


   - ชื่อ-สกุล นางจิตรลดา สมรูป
   - ตำแหน่ง (ในสถาบัน) หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการวิจัย
   - สังกัดคณะ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
   - สถานที่จัดส่งเอกสาร สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท ๒๓ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
   - หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๑๘, ๕๗๒๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๑๘๒๒
   - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.(คณะทำงานและเลขานุการ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


   - ชื่อ-สกุล นางสาวนิยดา รุ่งเรืองผล
   - ตำแหน่ง (ในสถาบัน) นักวิชาการศึกษา
   - สังกัดคณะ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
   - สถานที่จัดส่งเอกสาร สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท ๒๓ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
   - หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๑๕ โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๑๘๒๒
   - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก(ประธาน)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


   - ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ
   - ตำแหน่ง (ในสถาบัน) ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ประธานเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

(คณะทำงาน)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

   - ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์อนุกูล พลศิริ
   - ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน สถาบันวิจัยและพัฒนา
   - สังกัดคณะคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง(คณะทำงาน)
มหาวิทยาลัยราชมงคล
สุวรรณภูมิ


   - ชื่อ-สกุล อาจารย์ปราณี ศรีกอบัว
   - ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   - สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน


(คณะทำงาน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

   - ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสุวรรณ์
   - ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


(คณะทำงาน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

- ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี
- ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


   - ชื่อ-สกุล นางจิตรลดา สมรูป
   - ตำแหน่ง (ในสถาบัน) หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการวิจัย
   - สังกัดคณะ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
   - สถานที่จัดส่งเอกสาร สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท ๒๓ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
   - หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๑๘, ๕๗๒๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๑๘๒๒
   - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


(คณะทำงานและเลขานุการ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


   - ชื่อ-สกุล นางสาวนิยดา รุ่งเรืองผล
   - ตำแหน่ง (ในสถาบัน) นักวิชาการศึกษา
   - สังกัดคณะ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
   - สถานที่จัดส่งเอกสาร สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท ๒๓ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
   - หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๑๕ โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๑๘๒๒
   - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พันธกิจและเป้าหมาย

พันธกิจหลักที่สำคัญ คือ การพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือการทำงานควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย สร้างทุนปัญญาให้กับชุมชน มุ่งสู่เวทีการแข่งขันของประเทศและสากล นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของเครือข่ายฯ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนางานวิจัยที่มีมาตรฐานและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งนำนวัตกรรมองค์ความรู้มาต่อยอด และขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 0

Yesterday 2

Week 0

Month 110

All 6249