กลับหน้าแรก
เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

คณะทำงานเชิงพาณิชย์และฐานราก

คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

(ประธาน)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 


   - ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ
   - ตำแหน่ง (ในสถาบัน) ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

     ประธานเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

 

(คณะทำงาน)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 
   - ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล
   - สังกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 


(คณะทำงาน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 


   - ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์
   - ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
   - สังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

 (คณะทำงาน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร


   - ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา
   - สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 


(คณะทำงาน)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง   - ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชายชาญ โพธิสาร
   - สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

   - ชื่อ-สกุล นางจิตรลดา สมรูป
   - ตำแหน่ง (ในสถาบัน) หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการวิจัย
   - สังกัดคณะ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
   - สถานที่จัดส่งเอกสาร สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     สุขุมวิท ๒๓ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

   - หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๑๘, ๕๗๒๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๑๘๒๒
   - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
(คณะทำงานและเลขานุการ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


   - ชื่อ-สกุล นางสาวนิยดา รุ่งเรืองผล
   - ตำแหน่ง (ในสถาบัน) นักวิชาการศึกษา
   - สังกัดคณะ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
   - สถานที่จัดส่งเอกสาร สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     สุขุมวิท ๒๓ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

   - หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๑๕ โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๑๘๒๒
   - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


  

คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก(ประธาน)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


   - ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ
   - ตำแหน่ง (ในสถาบัน) ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

     ประธานเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

(คณะทำงาน)


 

   - ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์อนุกูล พลศิริ
   - ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
   (คณะทำงาน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 


   - ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.ดิเรก  ฉิมชนะ 
   - สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


(คณะทำงาน)


 

   - ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสุวรรณ์
   - ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ


(คณะทำงาน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

- ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี
- ตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


   - ชื่อ-สกุล นางจิตรลดา สมรูป
   - ตำแหน่ง (ในสถาบัน) หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการวิจัย
   - สังกัดคณะ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
   - สถานที่จัดส่งเอกสาร สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     สุขุมวิท ๒๓ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
   - หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๑๘, ๕๗๒๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๑๘๒๒
   - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


(คณะทำงานและเลขานุการ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


   - ชื่อ-สกุล นางสาวนิยดา รุ่งเรืองผล
   - ตำแหน่ง (ในสถาบัน) นักวิชาการศึกษา
   - สังกัดคณะ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
   - สถานที่จัดส่งเอกสาร สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     สุขุมวิท ๒๓ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
   - หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๑๕ โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๑๘๒๒
   - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พันธกิจและเป้าหมาย

พันธกิจหลักที่สำคัญ คือ การพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือการทำงานควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย สร้างทุนปัญญาให้กับชุมชน มุ่งสู่เวทีการแข่งขันของประเทศและสากล นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของเครือข่ายฯ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนางานวิจัยที่มีมาตรฐานและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งนำนวัตกรรมองค์ความรู้มาต่อยอด และขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 10

Yesterday 7

Week 21

Month 28

All 18440

Kubik-Rubik Joomla! Extensions