กลับหน้าแรก
เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ

โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ อาคาร ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นโครงการที่ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการจัดทำวารสารวิชาการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ

Read more ...

IP Innovation and Technology Expo 2014

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน  งาน IP Innovation and Technology Expo 2014  วันที่ 17-20 กรกฏาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เป็นโครงการที่เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณชน

Read more ...

Subcategories

  • CMR

    โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (CMR)  จำนวน 4 โครงการ

  • CR

    โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (CR) จำนวน 3 โครงการ

พันธกิจและเป้าหมาย

พันธกิจหลักที่สำคัญ คือ การพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือการทำงานควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย สร้างทุนปัญญาให้กับชุมชน มุ่งสู่เวทีการแข่งขันของประเทศและสากล นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของเครือข่ายฯ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนางานวิจัยที่มีมาตรฐานและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งนำนวัตกรรมองค์ความรู้มาต่อยอด และขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 5

Yesterday 14

Week 22

Month 76

All 16041

Kubik-Rubik Joomla! Extensions