กลับหน้าแรก
เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ประชุมประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาสัญจร

โครงการประชุมประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาสัญจรและสัมมนา ผู้ประสานงานเครือข่ายบริหารการวิจัย (เข้าร่วม) วันที่ 17-20 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรม DEEVANA MERCURE จังหวัดกระบี่ เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินงานเครือข่ายฯ สำหรับงบประมาณปี 2559- ผู้ประสานงานเครือข่ายบริหารการวิจัยได้เพิ่มพูน

Read more ...

ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน : การพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

โครงการนำเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน : การพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” วันที่ 24 เมษายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา

Read more ...

การพัฒนาเครื่องประดับจากอาเกตเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เรื่อง การพัฒนาเครื่องประดับจากอาเกตเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน วันที่ 8 กรกฏาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

Read more ...

พันธกิจและเป้าหมาย

พันธกิจหลักที่สำคัญ คือ การพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือการทำงานควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย สร้างทุนปัญญาให้กับชุมชน มุ่งสู่เวทีการแข่งขันของประเทศและสากล นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของเครือข่ายฯ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนางานวิจัยที่มีมาตรฐานและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งนำนวัตกรรมองค์ความรู้มาต่อยอด และขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 10

Yesterday 7

Week 21

Month 28

All 18440

Kubik-Rubik Joomla! Extensions