กลับหน้าแรก
เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (CR)

โครงการที่ 5 การพัฒนาตำรับมาตรฐานอาหารสมดุลเชิงพาณิชย์สำหรับวัยเด็กถึงวัยผู้ใหญ่ ช่วงอายุ 19 - 50 ปี หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล นันทรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

โครงการที่ 6 การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตหอยหวานจากฟาร์มเพาะเลี้ยงในประเทศไทยด้วยการพัฒนารูปแบบ

Read more ...

พันธกิจและเป้าหมาย

พันธกิจหลักที่สำคัญ คือ การพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือการทำงานควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย สร้างทุนปัญญาให้กับชุมชน มุ่งสู่เวทีการแข่งขันของประเทศและสากล นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของเครือข่ายฯ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนางานวิจัยที่มีมาตรฐานและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งนำนวัตกรรมองค์ความรู้มาต่อยอด และขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 10

Yesterday 7

Week 21

Month 28

All 18440

Kubik-Rubik Joomla! Extensions