กลับหน้าแรก
เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ เป็นการติดตามโครงการวิจัยที่ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ตรวจดูผลงานวิจัย พบภาคเอกชน นักวิจัยที่ดำเนินโครงการได้รับข้อเสนอแนะและความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

Read more ...

โครงการลงพื้นที่และประเมินผลโครงการวิจัยเศรษฐกิจชุมชนฐานราก

โครงการลงพื้นที่และประเมินผลโครงการวิจัยเศรษฐกิจชุมชนฐานราก เป็นการติดตามโครงการวิจัยที่ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ตรวจดูผลงานวิจัย พบปะชุมชน  ประเมินผลโครงการ ทำให้นักวิจัยและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีโอกาสรับข้อเสนอแนะจากแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุน ให้เป็นแนวทางการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาสู่ชุมชนต่อไป

Read more ...

พันธกิจและเป้าหมาย

พันธกิจหลักที่สำคัญ คือ การพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือการทำงานควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย สร้างทุนปัญญาให้กับชุมชน มุ่งสู่เวทีการแข่งขันของประเทศและสากล นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของเครือข่ายฯ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนางานวิจัยที่มีมาตรฐานและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งนำนวัตกรรมองค์ความรู้มาต่อยอด และขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 10

Yesterday 7

Week 21

Month 28

All 18440

Kubik-Rubik Joomla! Extensions