กลับหน้าแรก
เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการวิจัยให้กับสถาบันอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 จนถึง พ.ศ. 2554 โดยผ่านโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือ 3 ฝ่ายระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา

Read more ...

การวิจัยเพื่อการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

“กับดักของประเทศรายได้ปานกลาง” หรือ middle income trap (MIT) คือสภาพของประเทศกำลังพัฒนำที่สำมำรถยกระดับรำยได้จำกกำรเป็นประเทศที่ยำกจนมำเป็นประเทศรำยได้ปำนกลำง แต่กลับไม่สำมำรถพัฒนำตัวเองไปสู่ประเทศพัฒนำแล้วที่มีฐำนะร่ำรวย (high income countries) ได้ สำเหตุหลักเป็นเพรำะไม่สำมำรถสร้ำงนวัตกรรม

Read more ...

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานวิจัยและสร้างสรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผสกอ.) ได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์" ระหว่างวันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2559

Read more ...

พันธกิจและเป้าหมาย

พันธกิจหลักที่สำคัญ คือ การพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือการทำงานควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย สร้างทุนปัญญาให้กับชุมชน มุ่งสู่เวทีการแข่งขันของประเทศและสากล นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของเครือข่ายฯ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนางานวิจัยที่มีมาตรฐานและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งนำนวัตกรรมองค์ความรู้มาต่อยอด และขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 10

Yesterday 7

Week 21

Month 28

All 18440

Kubik-Rubik Joomla! Extensions