สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ยินดีต้อนรับ

 

 

ข่าวสารองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3"

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีะรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 " ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลั...

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2558

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ หรือนักวิจัย หรือนักวิชาการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอน...

ประกาศทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2558

ทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2558 เครือข่ายวิจัยแครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกร...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ” วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องป...