สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏฎศรีสะเกษ

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดทำวารสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนัก...

ประกาศเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2560

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสายปฏิบัติการดำเนินการวิจัย สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันท...

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กลุ่มเรื่องเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ครั้งที่ 2/2560 ตั้งแต่วันท...

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย รุ่น 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (สำหรับสายปฏิบัติการ)

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย รุ่น 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (สำหรับสายปฏิบัติการ) ในวันที่ 21 เมษายน 25...