สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ยินดีต้อนรับ

 

 

ข่าวสารองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้จัดงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจแล...

ทุนสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ / นานาชาติ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ / นานาชาติ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการผลิตสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมจากผล...

ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านวิจัย ได้ร่วมกับหน่วยงานให้ทุนต่างๆ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการรวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนัก...

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2557 รุ่น 2

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2557 รุ่น 2 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธสาสตร์ทางปัญญาและวิ...

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่"ประจำปี 2557

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่"ประจำปี 2557 รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ ทางปัญญาและวิจัย ...