สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ยินดีต้อนรับ

 

 

ข่าวสารองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015" )

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015" ขึ้นเป็นปีที่ 10 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหา...

ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมทางสังคม

ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมทางสังคม เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ หรือนักวิจัย หรือนักวิชาการปฏิบัติหน้าที่การสอน ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยนวัตกรรมทางสังคม ที่ตอบส...

ประกาศทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2558

ทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2558 เครือข่ายวิจัยแครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกร...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2558 รุ่น 4

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2558 รุ่น 4 หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ” ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประ...