สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ยินดีต้อนรับ

 

 

ข่าวสารองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการ

ฝ่ายวิชาการ สกว. ขอประชาสวัมพันธ์โครงการความร่วมมือระหว่าง สกว. และแหล่งทุนวิจัยใสนประเทศอังกฤษ ภายใต้โครงการ Newton Fund ให้แก่บุคลากร 1.โครงการ Newton Advanced Fellowship ซึ่งเป็นโครงการความร่วมม...

ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมทางสังคม

ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมทางสังคม เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ หรือนักวิจัย หรือนักวิชาการปฏิบัติหน้าที่การสอน ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยนวัตกรรมทางสังคม ที่ตอบส...

ประกาศทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2558

ทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2558 เครือข่ายวิจัยแครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกร...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2558 รุ่น 4

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2558 รุ่น 4 หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ” ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประ...