สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ย้ายที่ทำการสำนักงาน จากชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ตึก9) ไปยัง ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมตามนโยบายประเทศ ๔.๐ กลุ่มคลัสเตอร์พลังงาน

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยกลุ่มคลัสเตอร์พลังงานใคร่ขอเชิญนักวิจัยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมตามนโยบายประเทศ ๔.๐ กลุ่มค...

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประเภทการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 ในการนี้ จึงขอแจ้งประกาศ เปิด รับข้อเสนอโครงการวิ...

วช. เปิดรับการเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นเรื่องการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงบประมาณกำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับของรัฐ จัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกร...

โครงการแนวทางการปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการวิจัย หัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการแนวทางการปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการวิจัย หัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเคปราชา...