สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สำนักพิมพ์อยู่ระหว่างปรับปรุงที่ทำการ ติดต่อสำนักพิมพ์ ได้ที่ (02)649-5000 ต่อ 11014

 

 

ข่าวสารองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ มีความยินดีขอแจ้งให้ทราบว่า ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึงเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ได้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถ...

ประกาศทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดำเนินงานโครงการวิจัย โดยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ท่านใดประสงค์ท...

โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เครือข่ายวิจัยแครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เครือข่ายวิจัยแครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2...

โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง “การฝึกอบรมบทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินในการพิจารณาโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป จำนวน 150 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง “การฝึกอบรมบทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินในการพิจารณาโครงการจริยธรรมการวิจัยใน...