สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ยินดีต้อนรับ

 

 

ข่าวสารองค์กร


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนงบประมาณวิจัย ประจำปี 2558 โดยมีการกำหน...

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 ขอให้บุคลากรสายวิชาการ หรือ สายสนับสนุนวิชาการ ที่สนใจจะรับทุนสนับสนุนการวิ...

ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านวิจัย ได้ร่วมกับหน่วยงานให้ทุนต่างๆ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการรวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนัก...

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2557 รุ่น 4

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย และบัณฑิตวิทยาลัย ประสงค์จัดโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2557 รุ่น 4 ในหัวข้อเรื่อง การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ ในวันที่ ...