สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ยินดีต้อนรับ

 

 

ข่าวสารองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร โครงการ SWU"s Young Social Entrepreneu.

เปิดรับสมัครแล้ว...... โครงการ SWU"s Young Social Entrepreneur ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับมูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) และ สสส. ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต หรือบุคลากร มศว เข้าร่วมแก้ปัญหาสังคมด้วยกลไกลท...

การรับสมัครทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อสนับสนุน ให้บุคลากรสายวิชาการหรือนักวิจัยได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยผู้สมั...

ประกาศทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2558

ทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2558 เครือข่ายวิจัยแครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกร...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ” วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องป...