สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ยินดีต้อนรับ

 

 

ข่าวสารองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ และร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติด้านอัเลิร์นนิง ปี 2558

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยโครงการ มหาวิทยาลัยไวเบอร์ไทย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิงปี 2558 The sixth TCU International E-learning Conference 2015 "Global Trends in Digital Lea...

ประกาศการสมัครรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2558

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดำเนินการวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ...

ประกาศทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2558

ทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2558 เครือข่ายวิจัยแครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกร...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2558 รุ่น 3

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2558 รุ่น 3 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 ...