สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ยินดีต้อนรับ

 

 

ข่าวสารองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2558 รุ่น 3

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2558 รุ่น 3 เเละทางสถาบันฯ ขอเปลี่ยนแปลงห้องอบรมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 จากเด...

ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมทางสังคม

ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมทางสังคม เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ หรือนักวิจัย หรือนักวิชาการปฏิบัติหน้าที่การสอน ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยนวัตกรรมทางสังคม ที่ตอบส...

ประกาศทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2558

ทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2558 เครือข่ายวิจัยแครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกร...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2558 รุ่น 3

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2558 รุ่น 3 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 1...