สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ยินดีต้อนรับ

 

 

ข่าวสารองค์กร


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ Joint Conference on ACTIS & NCOBA โดยมีหัวข้อในการนำเสนอผลงาน ที่เกี่ยวข้องกับท...

ประกาศรับทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศรับทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ฝ่ายบริหารทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ สมัครรับทุน...

ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านวิจัย ได้ร่วมกับหน่วยงานให้ทุนต่างๆ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการรวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนัก...

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2557 รุ่น 4

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย และบัณฑิตวิทยาลัย ประสงค์จัดโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2557 รุ่น 4 ในหัวข้อเรื่อง การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ ในวันที่ ...