สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ยินดีต้อนรับ

 

 

ข่าวสารองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ

สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับคณะรัฐศาสตรื จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง"จักรวรรดินิยมกับการก่อการร้ายสากล: วิกฤติความมั่นคงโลกจากวินาศกรรม 9/11 ถึงโศกนาฎกรรมปารีส" ในวันจันทรืที่ 30 พฤ...

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 สำหรับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 สำหรับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริม...

โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เครือข่ายวิจัยแครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เครือข่ายวิจัยแครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : หัวข้อการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน” ประจำปี 2559 รุ่น 2

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (มศว) เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : หัวข้อการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน” ประจำปี 2559 รุ่น 2 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ...