สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สำนักพิมพ์อยู่ระหว่างปรับปรุงที่ทำการ ติดต่อสำนักพิมพ์ ได้ที่ (02)649-5000 ต่อ 11014

 

 

ข่าวสารองค์กร


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร"ภารกิจที่ 4 กับปฏิบัติการจัดทำแผนที่วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่"

สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัดหลักสูตร "ภารกิจที่ 4 กับปฏิบัติการจัดทำแผนที่วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่" ขึ้น ระหว่างวันที่12-16 ตุลาคม 2559 ณ จังหวัดเชียง...

ประกาศเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยและหน่วยวิจัย

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประกาศเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัย (Center of Excellence – COE) และหน่วยวิจัย (Research Unit – RU) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเ...

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2560 เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2560 เครือข่ายวิจัยแครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ...

ประชาสัมพันธ์โครงการแนวทางการปฏิบัติด้านการวิจัย หัวข้อ: การทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านการวิจัย

ขอเชิญบุคลาการที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สานงานวิจัยของหน่วยงานเข้าร่วมโครงการแนวทางการปฏิบัติด้านการวิจัย หัวข้อ: การทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านการวิจัย ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมราวินทรา บีช ...