สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ยินดีต้อนรับ

 

 

ข่าวสารองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท.ประจำปี 2559

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ มหายวิทยาลัยภาคตะวันอ...

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ นักวิจัย หรือนักวิชาการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอน ดำเนินการวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2...

โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เครือข่ายวิจัยแครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เครือข่ายวิจัยแครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 4

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 4 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและ...