สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 



ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลการวิจัย

กรมจัดหางานร่วมกับศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จะจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลการวิจัยผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ...

ประกาศ เปิด รับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในการนี้ จึงขอแจ้งประกาศ เปิด รับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาล...

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (สวทช.) จะดำเนินการรับสมัครทุนโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2564 โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภา...

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2561 รุ่น 5 หัวข้อ “Research Forum”

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2561 รุ่น 5 หัวข้อ “Research Forum” ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิ...