สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สำนักพิมพ์อยู่ระหว่างปรับปรุงที่ทำการ ติดต่อสำนักพิมพ์ ได้ที่ (02)649-5000 ต่อ 11014

 

 

ข่าวสารองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8

เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมับติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 กับทรงเจิญพระชนมายุ 90 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 และมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม...

ประกาศทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดำเนินงานโครงการวิจัย โดยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ท่านใดประสงค์ท...

โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เครือข่ายวิจัยแครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เครือข่ายวิจัยแครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 6

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 6 หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประช...