สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสอนผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

บัณฑิตวิทยาลัยสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยโลกคดีศึกษา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Singapore University of Social Science และ Guangxi University of Finance and Economics, สมาคมสถาบัน...

ประกาศ เปิด รับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยขอให้บุคลากร สายปฏิบัติการที่สนใจจะรับทุนสนับสนุนการวิจัย จัดทำข้อเสน...

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (สวทช.) จะดำเนินการรับสมัครทุนโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2564 โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภา...

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2561 รุ่น 5 หัวข้อ “Research Forum”

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2561 รุ่น 5 หัวข้อ “Research Forum” ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิ...