สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ยินดีต้อนรับ

 

 

ข่าวสารองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย และโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเกษตร ไม่ว่าจะเป้นบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา โดยสำนักงานให้การสนับสนุนการพัฒนา...

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 สำหรับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 สำหรับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริม...

ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านวิจัย ได้ร่วมกับหน่วยงานให้ทุนต่างๆ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการรวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนัก...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : หัวข้อการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน” ประจำปี 2559 รุ่น 2

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (มศว) เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : หัวข้อการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน” ประจำปี 2559 รุ่น 2 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ...