สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ยินดีต้อนรับ

 

 

ข่าวสารองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้จัดทำวารสาร คือวารสารนักบริหาร (เปิดรับบทความวิชาการ) เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานด้านมนุษยศาสตร์และสังมศาสตร์ ของคณาจารารย์ นักวิชาการโดยวารสารฉบับดังกล่าวปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของศู...

ประกาศรับทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศรับทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ฝ่ายบริหารทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ สมัครรับทุน...

ประกาศทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2558

ทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2558 เครือข่ายวิจัยแครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกร...

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วม

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ขอเชิญบุคลากรชาว มศว ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว โดยกำหนดการจะจัดขึ้นภายในมหาิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย...