สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2557 รุ่น 2 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เป็น ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

 

ข่าวสารองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติ ด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสำนักงานบริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี2557 The Fifth TCU International E-Learning Conference 2014 ในหัวข้อ “Overcome...

ทุนสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ / นานาชาติ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ / นานาชาติ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการผลิตสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมจากผล...

ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านวิจัย ได้ร่วมกับหน่วยงานให้ทุนต่างๆ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการรวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนัก...

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2557 รุ่น 2

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2557 รุ่น 2 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิ...

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่"ประจำปี 2557

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่"ประจำปี 2557 รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ ทางปัญญาและวิจัย ...