Search
× Search

ทุนภายใน

ทุนภายใน

รายการ ปรับปรุงวันที่ ไฟล์
ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการวิจัย รายได้หน่วยงาน (คณะ สถาบัน สำนัก)

image

ขอสมัครรับทุนอุดหนุนวิจัย รายได้มหาวิทยาลัย
2 ม.ค. 67

image

ข้อมูลส่วนบุคคล

image

แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย สำหรับสายปฏิบัติการ 2567
5 ต.ค. 66

image

เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3

image

เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 5

image

แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
24 พ.ค. 67

image

แบบรายงานความก้าวหน้า (เดี่ยว)

image

แบบรายงานความก้าวหน้า (ชุด)

image

บทสรุปผลงานวิจัย-เผยแพร่สังคม

image

แบบฟอร์มทุนสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

image

แบบฟอร์มทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัย
13 ธ.ค. 66

image

สัญญาทุนวิจัย3 ม.ค. 66

image

แบบฟอร์มทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย13 ธ.ค. 66

image

ขอสมัครรับทุนอุดหนุนวิจัย สำหรับสายปฏิบัติการ 67 
5 ต.ค. 66

image

รายละเอียดงบประมาณการวิจัย
24 พ.ค. 67

image

แบบฟอร์ม รายได้มหาวิทยาลัย 67
4 ม.ค. 67

image

เอกสารเพิ่มเติม

รายการ ปรับปรุงวันที่ ไฟล์
เอกสารประกอบ รูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

image

เอกสารภาคผนวก

รายการ ปรับปรุงวันที่ ไฟล์


Terms Of UsePrivacy StatementCopyright © Srinakharinwirot University
Back To Top