Search
× Search

ทุนสนับสนุน

ทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

รายการ ปรับปรุงวันที่ ไฟล์
1. แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ20 ม.ค. 66

image

2. แบบฟอร์มการพิจารณาเบื้องต้น1 ธ.ค. 65

image

3. ตัวอย่างแบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ20 ม.ค. 66

image

4. เขียนสรุปผลงานวิจัย ส่งแนบกับเอกสารขอทุน และส่งไฟล์ word ทางอีเมล์ ipswuoffice@gmail.com1 ธ.ค. 65

image

5. แบบฟอร์มการตรวจการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (แบบฟอร์ม SWURI-I-29)20 ม.ค. 66

image

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright © Srinakharinwirot University
Back To Top