Search
× Search

ทุนสนับสนุน

ทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

รายการ ปรับปรุงวันที่ ไฟล์
1. แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ20 ม.ค. 66

image

2. แบบฟอร์มการพิจารณาเบื้องต้น1 ธ.ค. 65

image

3. ตัวอย่างแบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ20 ม.ค. 66

image

4. เขียนสรุปผลงานวิจัย ส่งแนบกับเอกสารขอทุน และส่งไฟล์ word ทางอีเมล์ ipswuoffice@gmail.com1 ธ.ค. 65

image

5. แบบฟอร์มการตรวจการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (แบบฟอร์ม SWURI-I-29)20 ม.ค. 66

image

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)
ของการประชุมระดับนานาชาติที่ปรากฏบนฐานข้อมูล SCOPUS

รายการ ปรับปรุงวันที่ ไฟล์
1. แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)
    ของการประชุมระดับนานาชาติที่ปรากฏบนฐานข้อมูล SCOPUS

image

2. แบบฟอร์มการพิจารณาเบื้องต้น

image

ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

รายการ ปรับปรุงวันที่ ไฟล์
1. ขั้นตอนการดำเนินงาน

image

2. แบบฟอร์มคำขอรับทุน

image

3. แบบฟอร์มรายงานสรุปการนำเสนอผลงานวิจัย

image

4. Template PowerPoint

image

5. แนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ3 ส.ค. 60

image

การขอสมัครรับทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายการ ปรับปรุงวันที่ ไฟล์
แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา4 ม.ค. 66

image

แบบฟอร์มการพิจารณาเบื้องต้นทุนสนับสนุนที่ได้รับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา4 ม.ค. 66

image

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright © Srinakharinwirot University
Back To Top